Integritetspolicy

För oss är det viktigt att våra kunder alltid känner sig trygga med hur vi behandlar personuppgifter. Denna policy syftar till att beskriva vilken typ av personlig information vi samlar in, hur vi samlar in den samt hur vi använder oss av den.
Det är viktigt att du som kund tar del av och förstår integritetspolicyn. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor eller synpunkter.
IntegritetspolicyIntegritetspolicy
Integritetspolicy

Vad är personuppgifter?

En personuppgift är en uppgift som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk, levande person. Det är tex namn, personnummer, adress, telefonnummer mm, men också andra uppgifter som är specifika för en persons fysiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.  Även bilder och ljudinspelningar kan vara personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Vilka uppgifter hanterar vi?

Följande uppgifter måste eller kan eventuellt behöva samlas in:
 • Namn
 • Besöksdress
 • Kontaktuppgifter (telefonnummer, postadress, e-postadress)
 • Personnummer
 • Lägenhetsnummer
 • Fastighetsbeteckning
 • Portkod
 • Betalnings- och transaktionshistorik
 • Kreditupplysning
 • Eventuella anteckningar efter kommunikation angående beställningen som du själv valt att lämna och som bedömts vara nödvändiga för tjänstens utförande (tex tid för när du är hemma och tjänsten kan utföras eller om du har husdjur).
 • Klagomål och andra relevanta synpunkter.

Vad används uppgifterna till och hur hanteras de?

För att vi ska få behandla dina personuppgifter, krävs att vi angivit ett tydligt och berättigat syfte med behandlingen. Personuppgifter får aldrig behandlas på ett sätt som inte är förenat med det ursprungliga syftet. Dessutom krävs att vi har rättslig grund för att få behandla dina uppgifter.

Uppgifter som namn, besöksadress, kontaktuppgifter, eventuella portkoder och övrig information kring beställningen är nödvändiga att samla in för fullgörandet av tjänsteavtalet samt för att vi ska kunna motta betalning.

För att vi ska kunna erbjuda våra kunder rot- eller rutavdrag är det även nödvändigt för oss att samla in personnummer. För rotavdrag är det även nödvändigt att kunden förser oss med lägenhetsnummer alternativt fastighetsbeteckning. 

Kreditupplysning utförs inför ingående av avtal för att säkerställa att goda betalreferenser finns.
Klagomål (reklamationer) och andra relevanta synpunkter är viktiga för oss att samla in för att fullgöra våra åtaganden enligt tjänsteavtalet. Det är också relevant för oss att bearbeta sådan information för att kunna erbjuda våra kunder högkvalitativa tjänster samt uppfylla kraven för vår certifiering.

Samtliga personuppgifter vi samlar in förs in omgående i vårt affärssystem och ska därefter inte kunna återfinnas i mail eller i pappersform. Anledningen till detta är att känslig information alltid ska vara skyddad av våra behörighetskoder och brandväggar. 

Hur samlas personuppgifterna in?

Personuppgifter samlas in genom kommunikation med kund i samband med beställning av tjänst och/eller inför fakturering. I regel samlas alltid uppgifter in av den person på företaget som tagit emot beställningen eller den som ansvarar för fakturering.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Uppgifter som är nödvändiga för fullgörande av tjänsteavtalet kommer att sparas fram till att vi mottagit betalning för tjänsten, alternativt så länge som det löpande avtalet gäller, och i max 1 år därefter. Kunduppgifter sparas så länge kunden är aktiv, därefter anonymiseras kunduppgifter i vårt affärssystem där uppgifterna sparats.
Betalnings- och transaktionshistorik kommer att sparas i 7 år i enlighet med bokföringslagen. 
Minst en gång per år sker en övergripande gallring i vårt affärssystem där kunduppgifter som inte längre är nödvändiga anonymiseras.

Till vem lämnas uppgifterna ut?

Delningar av personuppgifter görs endast om det finns lagstöd för detta, i de fall då exempelvis en myndighet kräver det alternativt i de fall då du gett oss ditt uttryckliga samtycke. 

Dina rättigheter som kund

Som kund hos oss har du, en gång per år, rätt att få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar. Du har också rätt att få dina uppgifter rättade och i vissa fall raderade. Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling och i vissa fall begränsa behandlingen av dem. Du har även rätt att begära att uppgifterna flyttas.
Personuppgifter kan raderas ifall:
 • De inte längre behövs för de ändamål som de har samlats in för.
 • Vi behandlar uppgifter med stöd av ditt samtycke och du vill återkalla detta.
 • Vi inte behandlar uppgifterna i enlighet med gällande regler.
 • Det krävs att personuppgifter raderas för att kunna uppfylla en rättslig skyldighet.
Begränsning av behandling av personuppgifter kan exempelvis begäras i de fall då du begärt rättelse av uppgifterna och du vill begränsa behandlingen under tiden uppgifternas korrekthet utreds. 
Rättelse av uppgifter kan göras genom att kontakta vår reception via telefon eller e-post.

För att vi som företag ska försäkra oss om att vi inte raderar/anonymiserar fel uppgifter eller skickar ut de uppgifter vi behandlar till fel person kräver vi i dessa fall att du skickar in en skriftlig och undertecknad begäran per post där namn, personnummer och adress framgår. Till denna begäran ska bifogas en undertecknad kopia av giltig ID-handling.   

Kontakta oss


Besöksadress
Möllersvärdsgatan 5
754 50 Uppsala

Lokalvård/Förvaltning
Tfn: 018-15 45 40

E-post:
Anpassning
Tfn: 018-15 45 50
Fax: 018-71 45 00
E-post:
 • info@​​​​​​​